Förskjuten?

Omslaget till den nya boken pryds av en målning av Ivan Hoflu

I boken Förskjuten? är elva av sällskapets årsskrifter samlade samt två ej tidigare publicerade bidrag. Medlemmar erbjuds köpa boken för 100:- + porto (ord pris ca 160:-). Det går bra att beställa boken genom att  skicka ett mail till Anders Marell (marell.anders@gmail.com) eller Maria Wiell (maria.wiell@telia.com och beställa en eller flera. Den/de sänds per post.

Vid samtidig beställning av Fängslad i kedjor av vallmo erhålles båda för 175:- + porto.

Boken innehåller (utgivningsåret inom parentes):

IntroduktionTorsten Mårtensson har skrivit förord. Anders Marell har skrivit om Stagnelius’  liv och Gudrun Selberg har skrivit om Stagnelius’ diktning.


Alrik Palm:
Till lycka blev Amandas skald ej född (2007)
Ur Ölandsbladet 1943:

Bouppteckningen efter en skald 
(2007)
Knut Adler:

På 150-årsdagen av Stagnelii födelse, dikt
 (2007)
Michael Economou:
Människorna runt Erik Johan Stagnelius (2004)
Arne Günther:

Stagnelius och hans umgänge i Kalmar 
(2008)
Göran Hägg:
Arma gubbe, varför spela? Om Magnus Stagnelius, musiken och kärleken (2009)
Bror Olsson:
Bröderna Stagnelius i Lund och Uppsala (2005)
Göran Hägg:

Poeten Zirkelström. Stagnelius sedd av sin samtid
 (2006)
Carl Lindgren:
E J Stagnelius – ett fall för medicinsk utredning? (Läkartidningen)
Gunnila Rooth:

Om Stagnelii efterlämnade manuskript. Förvaltare, forskare 
(2008)
Roland Lysell:

Wladimir den store – en eppisk dikt 
(2002)
Paula Henriksson:
Ängelns ord. Stagnelius och det kristna dramat (2003)
Louise Vinge:
Med dolken i hand. Kvinnoroller i Stagnelius´ dramatiska författarskap (1998)
Erik Johan Stagnelius:
Hymen, den i plikten vandrande Amor själv (2007)
Carl-Göran Ekerwald:

Stagnelius och Swedenborg
 (2001)
Johan Beck-Friis:
Näcken tystnar. Tankar om sårad självkänsla, skam och depression hos Stagnelius (2010)
Sten Hidal:

Stagnelius, Tegnér och romantikens kristendomsförståelse
 (föreläsning 2011)
Författarpresentationer och register 
avslutar boken som inklusive ett antal gamla och nya bilder omfattar 227 sidor.

Redaktionssekreterare Kenth Jönsson skrev om den nya boken i Ölandsbladet, den 18 oktober:

Förskjuten (titeln kommer från en av skaldens dikter, Till förruttnelsen) ger många spännande infallsvinklar kring skaldens liv och texter och det känns vettigt att de små årsskrifterna nu kan nå en större läsekrets. Boken är rikt illustrerad och intressant är att man på omslaget kan se en sällan sedd bild av skalden, målad av Ivan Hoflund.
Förskjuten finns att köpa genom sällskapet direkt samt i Gärdslösa prästgård men ska framöver också säljas i bokhandlarna i närområdet.

Peter Hultsberg publicerade sin recension i Barometern:

Ständigt denne Stagnelius, skulle man kunna säga. Överallt och i vitt skilda sammanhang dyker skalden upp. Inte minst genom sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänners försorg. Detta till trots är poeten och hans verk knappast något allmänheten flockas kring. Kunskapen om författaren är begränsad och så har det alltid varit, i alla fall när det kommer till ögonvittnens utsagor om Stagnelius? personlighet och beteende. Fyra samtida uttalanden om Stagnelius finns att studera. Allt detta ter sig paradoxalt då vi talar om en av Europas största diktare. Stagnelius? texter finns förstås men utan att veta hur det exakt ligger till törs jag påstå att dikterna många gånger står övergivna längs vägen. Trots detta ? Ständigt denne Stagnelius!

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner har knappast skuld till Erik Johan Stagnelius undangömda tillvaro. Tvärtom finns flera bevis på hur de aktiva medlemmarna i sällskapet arbetar för att sprida ljus över romantikern. Ett av dessa många livstecken är den nu utkomna årsboken Förskjuten? Titeln hämtad från ett avgörande ord i den kända dikten Till förruttnelsen, där en vers lyder: ??förskjuten av verlden, förskjuten av Gud?? Känt är Stagnelius far, biskopen, ingrepp i manus då dikterna skulle publiceras. Versen ändras till men ej förskjuten av Gud. Om detta har många haft synpunkter, och av förklarliga skäl. Idag skulle vi tala om urkundsförfalskning. Torsten Mårtensson som är sällskapets ordförande och författare till förordet för fram en originell åsikt. Vid svåra händelser i livet får själasörjarens verbala hand bistå de sörjande. Att tumma på juridiken kan under vissa omständigheter vara en barmhärtighetsgärning. Tanken är vacker.

Årsboken är diger. Texter av skiftande svårighetsgrad föreligger. Del ett innehåller texter där människan Erik Johan Stagnelius tecknas, del två uppehåller sig kring textanalyser och annat som uppmärksammar litteraturvetenskapliga aspekter på författarens verk. Den nu aktuella boken innehåller texter ur tidigare årsböcker. Utmärkt! Nu finns flera oumbärliga uppsatser om poeten samlade mellan pärmarna i en volym.

Som oftast när faktakunskaper redovisas i grundlärda och engagerade texter framkommer allsköns bonuseffekter. Flera av dessa tänkvärda inpassa svarar Michael Economou för i kapitlet Människorna runt Erik Johan Stagnelius där han skriver beträffande bilderna och myterna som vuxit fram kring Stagnelius: ??om man gör någon till en myt är det mycket svårt att sedan besegra den myten ? sådana blir gärna seglivade och fungerar som självuppfyllande profetior, bekväma att ta till när man vill göra det lätt för sig?. Så sant. Bilden av Stagnelius behöver nyanseras, vilket också årsbokens författare på lite olika och ibland konträrt sätt bidrar till. Economou citerar Sven Cederblads tänkvärda ord: ?Den elegiska drömmaren var icke blott en benådad skald och en vilsekommen bohem: han var en karaktär?.