Genomförda

Stagnelius födelsedag 2016 firades med Mikael Fyhr

Mattias Fyhr föreläser om det skräckromantiska i Stagnelius’ poesi.

När årets firande av Erik Johan Stagnelius gick av stapeln i Domprostgården i Kalmar medverkade litteraturvetaren Mikael Fyhr från Jönköpings universitet. Hans föreläsning hade rubriken O! när det inträdt har, det rysliga spöket – Stagnelius och den gotiska skräckromantiken.

20-talet åhörare och supéätare hade hittat till Domprostgården denna höstkväll där de fick vara med om en intressant föreläsning och god samvaro. Se referat av Kenth Jönsson, Ölandsbladet, nedan.

Stagnelius som författare av skräck

Om en författare som dog 1823 kan man tycka att det mesta borde vara utforskat. Men så icke. När det gäller Erik Johan Stagnelius kommer det hela tiden infallsvinklar som belyser delar av författarskapet på ett nytt sätt.


Skalden och dramatikern Erik Johan Stagnelius föddes i Gärdslösa den 14 oktober 1793.
På hans födelsedag samlas varje år det sällskap som bildats till hans minne, Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, för att fira och berika sin kunskap.


I år var platsen för detta evenemang domprostgården i Kalmar ? där skaldens fader residerade som biskop från 1807 ? och föreläsare var litteraturvetaren Mattias Fyhr från universitet i Jönköping.
Hans ämne var ?O! när det inträdt har, det rysliga spöket – Stagnelius och den gotiska skräckromantiken?.
Raden i rubriken är hämtad från ”Wladimir den store?, men i föredraget ägnade Fyhr mest tid åt två andra texter av Stagnelius: romansen ?Det förfärliga bröllopet? och dramat ”Riddartornet?.
Jag ser en skräckskildring som ett brott mot det normala, säger Mattias Fyhr.


Han berättade kortfattat om skräckens historia och det kan konstateras att den sortens historier fanns redan hos de klassiska grekiska författarna. William Shakespeare nämndes liksom Seneca.
Många bygger sina historier på tidigare källor, säger Mattias Fyhr.
Vid tiden då Stagnelius skrev ”Det förfärliga bröllopet?, cirka 1815, fanns det gott om skräckhistorier i omlopp, både från engelska och tyska författare. Här nämndes exempelvis Matthew Gregory Lewis och hans ”The monk? skriven 1795 (översatt till svenska bara några år senare), Gottfried August Bürgers ballad ”Leonore? från 1770-talet och Horace Walpoles ?The castle of Otranto? från 1764.
Mattias Fyhr kan inte till 100 procent leda i bevis att Stagnelius läst dessa, men motivval, namn på huvudkaraktärer med mera tyder på det.


Föreläsaren tog med åhörarna i domprostgården på en spännande färd i skräckens värld. Han hänvisade till tidigare forskning kring Stagnelius, av exempelvis Fredrik Böök och Louise Vinge, som inte alls gjort kopplingen till dåtidens skräcklitteratur.
På det hela taget en fascinerande föreläsning, som visade upp en ny sida hos skalden som blivit föga uppmärksammad tidigare.
Det här visar spännvidden hos Stagnelius, konstaterade sällskapets ordförande Leif Stille efter avslutad föreläsning.
Senare i höst ger Mattias Fyhr ut boken ?Bårtäcken över jordens likrum. Svensk skräck I. Från medeltiden till mitten av artonhundratalet? på Ellerströms förlag. Erik Johan Stagnelius ägnas ett eget kapitel i denna bok där man också får stifta bekantskap med ett skräckdrama av Gustaf III och skräckballader av Johan Henric Kellgren.


Födelsedagsfirandet på domprostgården avslutades med en gemensam måltid. När deltagarna bröt upp i den mörka kvällen var det med raderna ur Stagnelius dikt ”Det förfärliga bröllopet? ännu i klart minne:


Och efter honom kom en annan.
Af blod hans rustning fläckad var.
Hans hjelm var klufven, likså pannan
Men hämnden i sin blick han bar.
Hans hufvud räckte upp i taket.
Så gick han in i brudgemaket.

Litterära dagen i Gärdslösa den 21 juli 2016

Pehr Olov Pehrsson, Ingrid Nettervik, Eva Johansson och Leif Stille.

Ett stort antal besökare kom till Gärdslösa prästgård till årets upplaga av De öländska litterära sällskapens dag. På temat Uppbrott hölls tre korta föredrag varefter Ingrid Nettervik, ordförande i Vilhelm Moberg-sällskapet, berättade om sin författares arbete. Framförallt med Raskens som är en av hans första böcker och som skrevs i Persnäs på norra Öland.it

Under eftermiddagen såldes böcker och filmer till många intresserade besökare och information gavs om sällskapens medverkan vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 22-25 september. Leif Stille berättade även om att Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner kommer att ge ut två mindre antologier under sensommaren. För första gången användes sällskapets nya roll-up som har tillverkats för att uppmärksamma sällskapet i olika sammanhang.

På bilden ovan syns Pehr Olov Pehrsson (Anna Rydstedt-sällskapet), Ingrid Nettervik (Vilhelm Moberg-sällskapet), Eva Johansson (Margit Friberg-sällskapet) och Leif Stille (Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner).

Så här skrev Ölandsbladet den 26 juli

”Uppbrott” tema för litterärt samtal i prästgård

Den litterära dagen i Gärdslösa har blivit tradition den tredje torsdagen i juli varje år. I år fick de tre öländska litterära sällskapen besök av ett fjärde, detta från Småland.
De litterära sällskapen på Öland vårdar minnet av Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg. Sällskap som har ett par hundra entusiastiska medlemmar vardera. Ett antal av dem kommer varje år till Gärdslösa prästgård för att lyssna till korta föredrag och samtala kring ett särskilt tema, i år ”Uppbrott”.

Pehr Olov Pehrsson från Anna Rydstedt-sällskapet, Eva Johansson från Margit Friberg-sällskapet och Leif Stille med utgångspunkt i Stagnelius författarskap delade med sig av tankar om Uppbrott utifrån respektive författare. Samma tema, men med helt olika infallsvinklar som på ett bra sätt kompletterade varandra.

Ett långt större sällskap var i år på besök, nämligen Vilhelm Moberg-sällskapet som samlar omkring 2 000 medlemmar över landet. Dess ordförande Ingrid Nettervik berättade om Mobergs kända roman ”Raskens” som skrevs i trakterna av Persnäs för 90 år sedan.

MARIA WIELL

Årsmöte i Gärdslösa 7 maj 2016

Vid årsmötet i Gärdslösa närvarade 50-talet åhörare i kyrkan, när Carl Lindgren talade om Stagnelius’, gravmonumentet på Maria kyrkogård och brevväxling mellan kyrkorådet och Svenska Akademien. I Gärdslösa prästgård fortsatte kvällen för drygt 30 medlemmar med supé, årsmöte och fortsatt föreläsning (se referat nedan). På bilden ovan har Carl Lindgren avtackats med blommor av ordförande Torsten Mårtensson.

Sällskapets ordförande Torsten Mårtensson hade avböjt omval och i hans ställe valdes Leif Stille, Kalmar. Som ny ordinarie ledamot valdes till styrelsen kyrkoherde Peter Wänehag, Kalmar. Övriga i styrelsen omvaldes (se under menyn Om Sällskapet).

Verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen godkändes och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. En verksamhetsplan presenterades och godkändes.

– – –

Följande referat publicerades i Ölandsbladet den 14 maj:

Var finns skaldens kvarlevor?

Medicine doktor Carl Lindgren bor granne med Erik Johan Stagnelius’ bostad under dennes sista år i livet. För Stagneliusvänner i Gärdslösa berättade Lindgren om skaldens sista vilorum.
Gärdslösa

Svenska Akademien har bekostat den minnesvård över Erik Johan Stagnelius som i dag finns på Maria kyrkogård i Stockholm. Han delar den med K A Nicander, även han författare. Länge har det antagits att Stagnelius’ kvarlevor skyfflades samman i en odefinierad massa när Hornsgatan i Stockholm breddades och Maria kyrkogård fick ge plats för trafiken.

Carl Lindgren, som är såväl litteraturvetare som medicine doktor och författare, tror inte på den teorin. Han har forskat i gamla skrifter, bland annat har han läst brevväxling mellan kyrkorådet i Maria församling och Svenska Akademien. Han har bland annat funnit texter som säger att förflyttningen av graven ”skall ske i ordnad form”.

”Jag kan inte tänka mig att församlingen kunde hantera en gravplats så ovarsamt som det har antagits, alldeles särskilt inte då det var en känd poet som hade fått ett gravmonument av Svenska Akademien det handlade om”, sa Carl Lindgren när han föreläste för åhörarna som hade tagit sig till Gärdslösa kyrka på lördagen.

Efter föreläsningen i Gärdslösa kyrka fortsatte årsmötet med Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner i Gärdslösa prästgård. Även där föreläste Carl Lindgren då han presenterade en hypotes om att Stagnelius led av det som i dag kallas Noonans syndrom, något som i dag finns beskrivet hos Socialstyrelsen som en ovanlig diagnos. Lindgren har mött det under åren då han verkade som barnläkare och redogjorde för jämförelser mellan nutida observationer av patienter med Noonans syndrom med sådant som finns att veta om Stagnelius. Hjärtfel, kortvuxen, folkskygg och ovanlig huvudform är några saker som kännetecknar personer med diagnosen och som kan stämma med Stagnelius-beskrivningar genom åren.

”Även om det bara kan sägas vara en hypotes är det helt klart att skalden skulle ha utretts för detta tillstånd om han hade levt i dag”, sa Carl Lindgren som en sammanfattning. ”Förmodligen hela hans familj”.

Vid årsmötet som följde med Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner lämnade ordförande Torsten Mårtensson sitt uppdrag. Han avtackades av tillträdande ordförande Leif Stille som även vände sig till Kerstin Mårtensson Fogelqvist med blommor och tacksamma ord om parets gästfrihet. Till styrelsen nyvaldes Peter Wänehag från Kalmar.

Under året planerar Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bland annat att ge ut några småskrifter samt delta i Bok & Biblioteksmässan i höst.

Födelsedagsfirande 14 oktober 2015

Under kvällen i Domprostgården hade sällskapet besök av Catharina Söderberg från DELS, chefredaktör för litteraturtidskriften Parnass. Ett knappt trettiotal medlemmar fanns på plats för att lyssna till henne och äta en god måltid.

Hon avtackades med blommor av sällskapets ordförande Torsten Mårtensson.

– – –

Stagnelius firades på födelsedagen

Den 14 oktober är en dag då man inte bara firar islamiskt nyår. Det är också den dag då skalden Erik Johan Stagnelius föddes.
Kalmar. Året då Erik Johan föddes var 1793.

Varje år samlas Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner för att högtidlighålla dagen. Denna gång var samlingen i domprostgården i Kalmar, där ju skalden vistades en hel del efter flytten från Öland. Hans fader Magnus utsågs till biskop och flytten gick från Gärdslösa, där Erik Johan växte upp.

Ett knappt 30-tal medlemmar hade samlats för att lyssna till Catharina Söderbergh, chefredaktör för Parnass, tidskrift för DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). DELS är en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap, över 100 till antalet.
? Vi är en stor folkrörelse, betonade Catharina Söderbergh.

Catharina föreläste om skaldens liv och verk och knöt an till dels författare som inspirerade Stagnelius, dels författare som inspirerats av Stagnelius. Bland namn i den senare kategorin som hon kom in på kan nämnas Sven Delblanc, Gunnar Ekelöf och Lars Norén.

Under den efterföljande diskussionen kom fler namn upp, som Vilhelm Ekelund, som passade nog också föddes den 14 oktober. Även kvinnliga författare som inspirerats av Stagnelius diskuterades, som Ruth Hillarp och Karin Boye. Catharina Söderbergh tyckte för övrigt att kulturpersonligheter borde uppmärksammas i almanackan:
? Vi borde flagga för våra författare. Kan vi fira kanelbullens dag kan vi fira Stagnelius.

Sammantaget en afton där skalden sattes in i ett sammanhang, i ett nätverk av poeter som inspireras av varandra. Efter föreläsningen samlades medlemmarna till en måltid där diskussionen kring skalden fortsatte.

KENTH JÖNSSON

Ur Ölandsbladet 17 oktober 2015

Strålande invigning av Stagneliusstigen

Den 27 juni var det en strålande invigning av Stagneliusstigen i Gärdslösa. Kommunalrådet Ilko Corkovic höll tal och klippte ett vackert blomsterband, Mats Dalborg deklamerade dikter och spelade på gitarr och flöjt medan 50-talet deltagare njöt i solskenet. Omkring hälften gick sedan den 2 kilometer långa stigen österut, mot Litorinavallen och Östersjön.

På tre ställen finns skyltar med utdrag ur Stagnelius’ dikter uppsatta, Vän! i förödelsens stund; Amanda samt Floden.

Under promenaden läste Ingrid Moberg från Södra Gärdslösa Kulturgrupp de tre dikterna i sin helhet för dem som slog följe med henne.

Efter promenaden smakade det gott med kaffe och hembakat eller en lunchpaj i prästgården.

Stigen har blivit iordningställd i samarbete mellan Södra Gärdslösa kulturgrupp, Föreningen Gärdslösa prästgård och Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner. Det är de förstnämnda som har och kommer att ha det praktiska ansvaret för stigen och dess skötsel. Ett stort tack för det!

Årsmöte i Gärdslösa 2 maj 2015

I lördags hölls årsmöte för Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner med föreläsning, supé och förhandlingar.

Eftermiddagen inleddes i Gärdslösa kyrka som snart blev fullsatt av trängtande åhörare som ville lyssna till Niklas Rådström. Denne föreläste om ”Mytens språk” och behandlade såväl Stagnelius’ som Bibelns texter (se nedan).

Vid supén i Gärdslösa prästgård deltog 30-talet medlemmar i sällskapet och även vid efterföljande förhandlingar.

Årsmötet valde Torsten Mårtensson som ordförande för ännu ett år och som nya i styrelsen tillkom som ordinarie Elisabet Palmquist, som ersättare Michael Economou och Catharina Lindencrona.

I samband med årsmötet fick sällskapet ta emot en medalj av Ölandsklubben med Erik Johan Stagnelius som motiv, en medalj som ursprungligen tagits fram för att användas vid Stagneliusskolan i Kalmar och deras uppsatstävlingar med Stagneliitema.

– – –

Niklas Rådström pratade om myter

Mytens Språk var ämnet för Niklas Rådström när han talade i Gärdslösa kyrka vid årsmötet den 2 maj.
Gärdslösa

Det var Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner som bjöd in och omkring ett hundratal personer hade samlats i kyrkan för att höra Rådström tala.

Det blev ett både lärt och humoristiskt föredrag om myter.

När Erik Johan Stagnelius växte upp i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var myterna från antiken något den bildade allmänheten kände mycket väl till. För dagens läsare kan det ibland vara rena grekiskan…

Niklas Rådström läste en dikt av en mycket ung Stagnelius och menade att den Apollo som Stagnelius skrev om kanske mer leder tankarna till en resebyrå eller kanske en rymdfarkost och att Minerva kanske fick läsaren att tänka på en närbelägen pizzeria.
Niklas Rådström refererade till tänkare från olika tider och gick igenom bland annat två myter ur Bibeln, om Adam och Eva samt om Abraham och Isak. Inte minst resonemanget kring den senare myten ledde till nya spännande tankar hos oss många av åhörarna.

? Myten är den spegelbild som vi kan se oss själva oss i, förkunnade Rådström och avtackades inte bara med varma applåder utan också med blommor från Stagnelii-sällskapets ordförande Torsten Mårtensson.

Under årsmötet senare på kvällen i Gärdslösa prästgård fick Torsten Mårtensson förnyat förtroende som ordförande i Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner. I styrelsen ingår också Anders Marell, Maria Wiell, Leif Stille, Karin Lönnqvist, Håkan Bergcrantz och Elisabet Palmqvist med Gudrun Selberg, Anders Ekbom, Catharina Lindencrona, Carl-Axel Gyllenram, Birgitta Magnell, Sigrid Fredriksson samt Michael Economou. Revisorer är Torgil Melin och Per-Jakob Wiberg.

KENTH JÖNSSON (Ur Ölandsbladet 150509)

Födelsedagsfirande den 14 oktober 2014

Författaren och läraren Michael Economou, Lund, medverkade vid födelsedagsfirandet av Erik Johan Stagnelius i Domprostgården i Kalmar den 14 oktober. Han talade utifrån ämnet Fakta och Fiktion i romanen. Utgångspunkten var hans båda romaner om Erik Johan Stagnelius (Erik Johans minnen) och Lorenzo Hammarsköld (Lorenzos gärning).

Kantor Björn Erlandsson spelade musik av Beethoven och Roman.

Kvinnor tema för De öländska litterära sällskapens dag

Årets tema för eftermiddagen med de tre öländska litterära sällskapen, som hölls i Gärdslösa prästgård den 17 juli, var Kvinnor. De tre författarna Stagnelius, Friberg och Rydstedt framställer kvinnan på helt olika sätt.

Maria Wiell höll ett kort föredrag om Stagnelius och Kvinnan, Inga-Lill Morén Hybinette talade för Margit Friberg och Lena Jönsson talade för Anna Rydstedt.

Kvinnan som ouppnåelig varelse, föremål för oändlig längtan och åtrå är ett sätt som kvinnan framträder hos Stagnelius. I Margit Fribergs litteratur framställs den öländska kvinnan som den familjesammanhållande, den starka, den livskraftiga, helt enkelt en förutsättning för att livet för man och barn skulle garanteras. Hos Anna Rydstedt finns ingen kvinnokamp, menade Lena Jönsson. Hon utgår från Människan. Förutom i sin första diktbok ”Bannlyst prästinna” som hon skrev då hon blev förbjuden att läsa teologi för att bli präst.

Efter anförandena höll Sigrid Fredriksson i ett samtal mellan föreläsarna och den intresserade publiken.

Årsmöte i Gärdslösa prästgård i maj 2014

Som flera år tidigare möttes medlemmarna i Sällskapet Erik Johan Stagnelius till årsmöte i Gärdslösa prästgård den första lördagen i vårmånaden maj.

Kvällen inleddes med att Anders Marell föreläste om Atterbom och dennes kopplingar till Stagnelius.

Årmötesförhandlngarna löpte lätt och smidigt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter förslag från revisorerna och till styrelsen skedde omval förutom att Anna Sävje ställde sin plats till förfogande. i hennes ställe valdes Sigrid Fredriksson, Färjestaden, som ersättare.

Därefter följde en välsmakande supé med paj, sallad, kaffe och kaka som personalen på prästgården sörjde för.

Som avslutning på kvällen blev det musik med Oscar Wärninge som har studerat klassisk gitarr och luta vid Music Academy School i London. Han spelade romantisk musik av bland andra Bach och Schubert på luta, theorb och gitarr.

Oloph Bexell om Magnus Stagnelius

Oloph Bexell gästade årsmötet den 4 maj.

Lördagen den 4 maj hölls en öppen föreläsning samt årsmöte för Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner.

Oloph Bexell, professor i kyrkohistoria och präst i Svenska kyrkan, medverkade som föreläsare med temat ”Magnus Stagnelius – skaldens fader”. Läs mer om föreläsningen och årsmötet i Ölandsbladets referat från den 11 maj.

Även Klaus-Jürgen Liedtke och Mats Dalborg medverkade. Klaus-Jürgen har översatt Stagnelius’ dikter till tyska, nyligen utkomna och Mats sjöng ett par tonsatta dikter.Klicka här för Ölandsbladets referat.